Přejít k obsahu

Pokyny pro studenty k závěrečným pracím na KTO

Zadání BP/DP

Je možné se přihlásit na téma práce, které pro studenty zajistí katedra, případně přinést vlastní zadání (např. pro firmu, do které chce student po studiu nastoupit).

 

Postup při přihlášce na téma BP/DP:

 1. Na sekretariát KTO podat přihlášku na obor a okruh BP práce nebo DP práce (termín cca do 30.5. aktuálního roku)
 2. Dle zvoleného okruhu tématu práce kontaktovat příslušného vedoucího práce info zde. V případě vlastního zadání práce přineste vedoucímu práce základní informace o vaší práci.
 3. Ve spolupráci s vedoucím práce vypracovat návrh na zadání BP/DP práce (formulář zadání BP formulář zadání DP)
 4. V prvním týdnu zimního semestru v rámci předmětu SPB (Bc) /SPM (Mgr) obdrží student návrh zadání na formuláři výše.
 5. Do 15.10. aktuálního roku obdrží student definitivně zpracovaný návrh zadání práce, který je nutné zadat do portálu v sekci MOJE STUDIUM / KVALIFIKAČNÍ PRÁCE. Návrh zadání je dále nutné vytisknout, nechat podepsat vedoucím práce a odevzdat na sekretariát katedry.
 6. Oficiální zadání podepsané děkanem a vedoucím KTO vyzvednout na sekretariátu katedry (během letního semestru).

Vypracování BP/DP

Při vypracování své závěrečné práce dbejte pokynů vedoucího práce.

Dodržte formátování a sled listů BP/DP práce:

 1. Titulní list (vzor titulního listu BP / vzor titulního listu DP), který je bez záhlaví a nečísluje se.
 2. Zadání BP/DP (vzor zadání BP/DP) - Do originálu práce se vloží originál podepsaný vedoucím katedry a děkanem (nečísluje se). Do kopie práce se vloží oboustranná kopie zadání. Tento formulář tiskne a dává k podpisu na základě vyplněné přihlášky sekretariát KTO! Student si ho před svázáním práce na sekretariátu vyzvedne.
 3. Prohlášení o autorství (podepsané studentem) a autorská práva (vzor úpravy).
 4. Anotační listy (úprava ČJ / světový jazyk) - Musí být vyplněny ve STAGu a následně vytištěny a vloženy do BP/DP. Anotace je stručná informace o čem práce pojednává, co je v práci řešeno, jakých výsledků bylo dosaženo. Rozsah je cca 10 řádek v českém jazyce a překlad do jednoho ze světových jazyků. Rozsah "grafické části" BP/DP se na anotačním listu uvádí v ekvivalentech formátu A4. Anotace je list bez záhlaví, nečísluje se.
 5. Obsah (s podrobným členěním kapitol, podkapitol a oddílů, s uvedením čísel jejich počátečních stránek, včetně seznamu příloh).
 6. Přehled použitých zkratek a symbolů, včetně rozměrových jednotek (může být uveden až u jednotlivých kapitol).
 7. Hlavní část BP/DP = vlastní text DP/BP. DP/BP musí být odevzdána ve formátu A4 v jednostranném tisku. Člěnění dle kap. 3, úprava viz kap. 4 publikace [1] .
 8. Použitá literatura (vzor zápisu citací) citace zapisovat dle normy! (ISO 690).
 9. Přílohy vevázané do BP/DP (úprava titulního listu příloh).
 10. Přílohy volně vložené k svázané části DP/BP (textové přílohy mají samostatné číslování svých stran) se vkládají do desek DP/BP za vázanou část dokumentace.
 11. Výkresy většího formátu než A4 musí být složeny na formát A4 a vloženy do speciální kapsy v zadní části DP/BP.

Zdroj:

[1]  Staněk J., Němejc J.: Metodika zpracování a úprava diplomových (bakalářských) prací ZČU, Plzeň, 2005

 

Svázání BP/DP

Při vázání BP/DP dodržujte následující pravidla:

 • BP/DP svázat v jednotném stylu určeném FST.
 • Barva desek vazby je určena katedrou, viz. nástěnky KTO nebo zde.
 • Vzor desek vazby pro BP a DP (nezapomenout na nápis na hřbetu desek! – rok a jméno).
 • Originál práce musí obsahovat kapsu na oponentní posudek.
 • K originálu práce přiložit 1x CD s elektronickou verzí BP/DP (nevkládat dovnitř práce)

 

Odevzdání BP/DP na KTO

Před odevzdáním práce nahrajte její elektronickou verzi ve formátu *.pdf (jako jeden soubor) na PORTÁL do sekce MOJE STUDIUM / KVALIFIKAČNÍ PRÁCE.

Na sekretariát KTO student odevzdá:

 1. Vytištěnou stránku DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ O KVALIFIKAČNÍ PRÁCI, kterou vyplní a podepíše před odevzdáním práce
 2. Vyplněnou KARTU ABSOLVENTA (i s fotografií), kterou si předtím vyzvedne na sekretariátu
 3. 1x originál DP/BP s vevázaným originálem zadání podepsaným děkanem FST,(vyzvednout na sekretariátu KTO před svázáním práce).
 4. 1x kopii DP/BP s vevázanou oboustrannou kopií zadání (možno i kroužková vazba).
 5. 1x CD pro katedru s nahranou elektronickou verzí BP nebo DP, na jehož obalu budou uvedeny následující údaje:
  • Jméno a příjmení studenta.
  • Název práce.
  • Druh práce (Diplomová / Bakalářská).
  • Studijní obor.
  • Rok vypracování.

Patička