Přejít k obsahu

Pokyny studentům končících na KTO bakalářské a magisterské studium

Garant předmětů SPB a SPM: doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.


Semestrální projekt KTO/SPB a KTO/SPM (zimní semestr)

 • Učitelem tohoto předmětu je konzultant bakalářské nebo diplomové práce (učitel KTO), se kterým si sjednejte konzultace (zpravidla 1 x týdně cca 1 hodina). Konzultace se uskutečňují podle dohody na pracovišti konzultanta.

 • Pro práci na semestrálním projektu jsou určeny místnosti UL 203 (SPB) každý pátek v době 4. – 7. vyučovací hodiny a UL 207 (SPM) každý pátek v době 8. – 11. vyučovací hodiny.

 • Nutné je pracovat podle osnovy – viz. níže.

 • Doporučuje se neprodleně navázat kontakt i s konzultantem BP nebo DP ze závodu (pokud se práce řeší pro praxi).

 • Pro získání zápočtu je nutné kromě odevzdání semestrální práce odprezentovat výsledky na konci zimního semestru nebo ve zkouškovém období v termínu stanoveném katedrou vždy pro daný akademický rok. Termín bude zveřejněn na nástěnce KTO a na webu.

 • Po ukončení odevzdat písemnou zprávu konzultantovi (vedoucímu projektu), který do týdne oznámí výsledek hodnocení - pokud je kladný, zapíše zápočet do indexu.


Osnova semestrálního projektu:

 1. Teoretický úvod + informace o navázání kontaktu s vedoucím projektu popřípadě s konzultantem z praxe

 2. Hodnocení současného stavu z hlediska následného řešení

 3. Stanovení cílů řešení

 4. Návrh metodiky řešení

 5. Harmonogram práce při řešení bakalářského nebo diplomového úkolu


Rozsah průvodní zprávy:

 • cca 15 až 20 stran strojopisu (SPB)
 • cca 20 až 30 stran strojopisu (SPM)                              


Rozsah výkresové části:

 • podle pokynů vedoucího projektu


Základní odborná literatura:

STANĚK,J.-NĚMEJC,J. Metodika zpracování a úprava diplomových prací. Plzeň: ZČU, 2005

ZELENKA,A.-KRÁL,M. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT, 1995

JANDEČKA,K.-ČESÁNEK,J.-KOŽMÍN,P. Programování NC strojů. Plzeň: ZČU, 2000

PŘIKRYL,Z. - MUSÍLKOVÁ,R. Teorie obrábění. Praha: SNTL, 1982

VLACH,B: Technologie obrábění a montáže. Praha: SNTL, 1990

NĚMEJC,J. Projektování manipulace s materiálem. Plzeň: ZČU, 1998

ZVONEČEK, F. – ZÍDKOVÁ,H. Jakost – styl života pro 3. tisíciletí. Plzeň: ZČU, 2003

NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Ostrava: TU-VŠB, 2002

        

Prezentace:

 • dle termínu stanoveného katedrou KTO – doba prezentace cca 10 min (SPB) a cca 10 až 15 min (SPM),                                                   
 • šablona k prezentacím ke stažení zde.


Termín odevzdání:

minimálně 1 týden před požadovaným zápočtem

Patička